Postęp Biznes Perspektywy

Przyszłość naszego regionu

Synergia sektorów

Świętokrzyska Dolina Wodorowa została powołana z inicjatywy podmiotów prywatnych branży OZE, mających wspólne cele ochrony środowiska oraz rozwoju regionu poprzez dążenie do utworzenia wspólnego łańcucha wartości wodorowych. Idąc za przykładem sąsiadujących Dolin Wodorowych oraz korzystając z doświadczenia podmiotów założycieli z Grupy EkoEnergia Polska w branży OZE, mamy w planie zawiązanie szeroko rozumianej współpracy wodorowej z podmiotami głównie z województwa świętokrzyskiego. Misją ŚDW jest zainicjowanie działań na rzecz zwiększenia znaczenia innowacyjnych technologii wodorowych, aby móc dekarbonizować lokalny przemysł, polepszać efektywność energetyczną, realizować założenia polskiej i europejskiej strategii wodorowej, aby razem dążyć do gospodarki nisko i zeroemisyjnej.

Jakie korzyści daje członkostwo w ŚDW?

• partnerstwo wodorowe w biznesie m.in. przy planowaniu projektów związanych z zielonym wodorem produkowanym lokalnie
• udział w innowacyjnych projektach
• szansa na współpracę z nowymi partnerami, w tym z liderami w branży OZE
• nawiązanie wielopłaszczyznowej współpracy w ramach idei wodoryzacji członków Doliny
• możliwość promocji własnej marki w myśl filozofii opartej o ochronę środowiska naturalnego
• wymiana doświadczeń i platforma dialogu technologiczno-inwestycyjnego
• dostęp do najnowszej wiedzy i najlepszych kompetencji wodorowych
• wdrażanie przyszłościowych rozwiązań przynoszących duże oszczędności w perspektywie czasu
• aktywny udział i wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego oraz czystej energii
• szansa na adaptację terenów inwestycyjnych pod zielone projekty
• szansa na zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawę bezpieczeństwa energetycznego
• wsparcie przy uzyskiwaniu finansowania
• wsparcie w wykorzystaniu własnych zasobów.

Statut Stowarzyszenia Świętokrzyska Dolina Wodorowa

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Stowarzyszenie Świętokrzyska Dolina Wodorowa (dalej: „Stowarzyszenie”) jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem podmiotów działających na rzecz tworzenia i rozwoju innowacyjnych technologii związanych z wytwarzaniem, magazynowaniem lub transportowaniem niskoemisyjnego lub zeroemisyjnego wodoru wykorzystywanego jako źródło energii, w szczególności w branży ciepłowniczej, cementowej, górniczej, hutniczej, transportowej oraz wydobywczej.
1.2. Stowarzyszenie może posługiwać się skróconą nazwą w brzmieniu „ŚDW” oraz używać znaku graficznego.
1.3. Dla celów współpracy z podmiotami zagranicznymi Stowarzyszenie może posługiwać się tłumaczeniem swojej nazwy w języku angielskim „Swietokrzyskie Hydrogen Valley Association”, a także tłumaczeniem nazwy Stowarzyszenia w innych językach obcych.
1.4. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz innych obowiązujących aktów prawnych, a także w oparciu o postanowienia niniejszego statutu (dalej: „Statut”).
1.5. Stowarzyszenie prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
1.6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
1.7. Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe służące realizacji celów Stowarzyszenia.
1.8. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych federacji, organizacji lub instytucji oraz łączyć się w związki stowarzyszeń, jeżeli profil działalności tych podmiotów odpowiada celom statutowym Stowarzyszenia.
1.9. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kielce.
1.10. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, a czas trwania Stowarzyszenia jest nieokreślony.
1.11. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków.
1.12. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.
2. CELE STOWARZYSZENIA
2.1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest podejmowanie działań zmierzających do stworzenia warunków i podjęcia współpracy w celu rozwoju innowacyjnej i efektywnej gospodarki wodorowej opartej o scentralizowane i rozporoszone systemy wytwarzania, magazynowania, dystrybucji i wykorzystywania niskoemisyjnego lub zeroemisyjnego wodoru.
2.2. Celami Stowarzyszenia są również:
2
2.2.1. podejmowanie działań na rzecz budowy oraz rozwoju łańcucha wartości dla niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych technologii wodorowych;
2.2.2. stworzenie regionalnej oraz ponadregionalnej platformy współpracy dla przedsiębiorców, uczelni i instytutów badawczych, jednostek sektora finansów publicznych i wszystkich innych podmiotów zainteresowanych rozwojem i zastosowaniem technologii wodorowych;
2.2.3. wykorzystanie zasobów regionu świętokrzyskiego z myślą o podejmowaniu innowacyjnych przedsięwzięć technologicznych w celu dokonania transformacji energetycznej poszczególnych branż przemysłowych (w szczególności branży ciepłowniczej, cementowej, górniczej, hutniczej, transportowej oraz wydobywczej) poprzez przejście na wykorzystywanie niskoemisyjnego lub zeroemisyjnego wodoru jako źródła energii;
2.2.4. tworzenie warunków dla rozwoju projektów inwestycyjnych związanych z rozwijaniem gospodarki wodorowej w szczególności na terenie Województwa Świętokrzyskiego;
2.2.5. podejmowanie współpracy z wszystkimi podmiotami zainteresowanymi budową regionalnego oraz ponadregionalnego ekosystemu powiązań wspierających rozwój gospodarki wodorowej,
2.2.6. upowszechnianie wiedzy oraz świadomości społecznej związanej z korzyściami ekonomicznymi i społecznymi, które wynikają z korzystania z niskoemisyjnego lub zeroemisyjnego wodoru;
2.2.7. poszukiwanie partnerów zainteresowanych wsparciem budowy i rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej o niskoemisyjne lub zeroemisyjne źródła energii;
2.2.8. działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego w szczególności poprzez wspieranie postaw i inicjatyw proekologicznych promujących wykorzystywanie niskoemisyjnych lub zeroemisyjnych źródeł energii w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej;
2.2.9. inicjowanie, prowadzenie lub koordynowanie badań naukowych lub prac rozwojowych i wdrożeniowych w obszarze technologii wodorowych w szczególności w zakresie produkcji niskoemisyjnego lub zeroemisyjnego wodoru, a także produkcji instalacji do produkcji wodoru (w tym ogniw paliwowych), budowy sieci dystrybucji wodoru, magazynów wodoru;
2.2.10. działania na rzecz wdrożenia efektów badań naukowych lub prac rozwojowych z obszaru technologii wodorowych;
2.2.11. udzielanie wsparcia w zakresie projektowania, budowy i rozwoju instalacji do produkcji wodoru, magazynowania i dystrybucji wodoru;
2.2.12. analiza i opiniowanie projektowanych aktów normatywnych dotyczących gospodarki wodorowej oraz działalności prowadzonej w oparciu o wykorzystanie wodoru w przemyśle, transporcie, energetyce, ciepłownictwie, na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym;
2.2.13. upowszechnianie metod produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych;
3
2.2.14. działania na rzecz członków Stowarzyszenia (dalej: „Członkowie Stowarzyszenia”) w szczególności poprzez:
2.2.14.1. zintegrowanie i zwiększanie potencjału inwestycyjnego, naukowego, badawczego, badawczo – rozwojowego Członków Stowarzyszenia w celach związanych z opracowywaniem i wdrażaniem technologii wodorowych;
2.2.14.2. wspieranie inicjatyw Członków Stowarzyszenia związanych z rozwojem gospodarki wodorowej;
2.2.14.3. reprezentowanie interesów zbiorowych Członków Stowarzyszenia wobec organów władzy publicznej w zakresie związanym z rozwojem gospodarki wodorowej.
2.3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
2.3.1. tworzenie zaplecza technicznego, badawczego, naukowego i inwestycyjnego w ramach realizacji projektów i zadań wynikających z celów statutowych Stowarzyszenia w szczególności na obszarze województwa świętokrzyskiego;
2.3.2. inspirowanie i podejmowanie inicjatyw gospodarczych lub naukowo – badawczych dotyczących m.in.:
2.3.2.1. tworzenia łańcuchów wartości technologii wodorowych począwszy od produkcji, przez magazynowanie, konwersję, po dystrybucję i zastosowanie;
2.3.2.2. wykorzystywania wodoru jako nośnika energii;
2.3.2.3. wdrażania projektów inwestycyjnych i technologii mających na celu przejście z wodoru niskoemisyjnego na wodór zeroemisyjny;
2.3.2.4. wykorzystania wodoru jako alternatywnego paliwa, z myślą o redukcji emisji w szczególności w transporcie miejskim, przemyśle ciężkim, przemyśle energetycznym i cementowym, górnictwie i ciepłownictwie;
2.3.2.5. budowy instalacji do produkcji, magazynowania, przesyłu wodoru;
2.3.2.6. budowy nowych mocy wytwórczych wykorzystujących niskoemisyjny lub zeroemisyjny wodór jako źródło energii;
2.3.3. prezentowanie opinii w sprawach związanych z gospodarką wodorową;
2.3.4. podejmowanie współpracy z organizacjami (w tym innymi stowarzyszeniami), instytucjami i ośrodkami badawczymi zainteresowanymi rozwojem gospodarki wodorowej, w szczególności w zakresie wymiany wiedzy i prowadzenia prac badawczo-naukowych oraz wspólnej realizacji projektów inwestycyjnych zorientowanych na wykorzystanie wodoru w wiodących dziedzinach gospodarki;
2.3.5. organizowanie i uczestniczenie poprzez swoich przedstawicieli w panelach dyskusyjnych z udziałem ekspertów i przedstawicieli środowiska naukowego, organów instytucji publicznych, w szczególności organów administracji samorządowej, przedsiębiorstw energetycznych i społeczności lokalnej;
4
2.3.6. prowadzenie analiz, badań oraz ekspertyz dotyczących wykorzystywania niskoemisyjnego lub zeroemisyjnego wodoru przez podmioty krajowe i zagraniczne;
2.3.7. organizowanie akcji edukacyjnych (szkoleń, wykładów, kursów, konferencji, spotkań, kampanii społecznych) oraz tworzenie i publikowanie materiałów dydaktycznych i informacyjnych przybliżających wiedzę z zakresu wykorzystywania niskoemisyjnego i zeroemisyjnego wodoru;
2.3.8. organizowanie paneli dyskusyjnych i konferencji m.in. w celu wymiany informacji, wiedzy, doświadczeń związanych z wykorzystywaniem wodoru w wiodących dziedzinach gospodarki;
2.3.9. kształcenie osób w celu stworzenia wysoko wyszkolonych kadr posiadających kompetencje w zakresie projektowania, budowania lub wykorzystywania urządzeń i instalacji do produkcji, magazynowania, przesyłania lub wykorzystywania niskoemisyjnego lub zeroemisyjnego wodoru;
2.3.10. prowadzenie działań szkoleniowych w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń do produkcji, magazynowania, przesyłania lub wykorzystywania wodoru;
2.3.11. uczestniczenie w dialogu społecznym dotyczącym upowszechniania wiedzy na temat wykorzystywania niskoemisyjnego lub zeroemisyjnego wodoru jako alternatywnego i ekologicznego źródła energii;
2.3.12. prowadzenie mediów społecznościowych i stron internetowych dotyczących rozwoju gospodarki wodorowej;
2.3.13. podnoszenie kompetencji i kwalifikacji zawodowych Członków Stowarzyszenia pod kątem przedsięwzięć i projektów inwestycyjnych z zakresu rozwoju gospodarki wodorowej;
2.3.14. pozyskiwanie wsparcia finansowego w celu rozwoju nowych projektów i prac badawczych związanych z innowacyjną gospodarką opartą o wykorzystywanie ekologicznych źródeł energii;
2.3.15. udzielanie wsparcia innym podmiotom w celu pozyskania finansowania inicjatyw dotyczących rozwoju innowacyjnej gospodarki wodorowej;
2.3.16. prowadzenie działań mających na celu stworzenie przepisów prawnych stymulujących rozwój gospodarki wodorowej;
2.3.17. organizowanie zespołów eksperckich, projektowych i roboczych do prowadzenia analiz, badań, wykonywania ekspertyz dotyczących wykorzystywania wodoru;
2.3.18. zapewnienie wsparcia Członkom Stowarzyszenia w zakresie realizacji celów statutowych, w szczególności poprzez rozwój ich wiedzy i umiejętności pod kątem podejmowania i prowadzenia innowacyjnych inicjatyw gospodarczych wykorzystujących wodór jako źródło energii oraz pomoc w organizacji;
2.3.19. udział Członków Stowarzyszenia w krajowych i międzynarodowych wydarzeniach takich jak m.in. konferencje, targi;
2.3.20. promocję działalności i osiągnięć Stowarzyszenia oraz Członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą;
5
2.3.21. wymianę wiedzy i doświadczeń dotyczących technologii wodorowych pomiędzy Członkami Stowarzyszenia.
3. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA
3.1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
3.1.1. członków zwyczajnych Stowarzyszenia (dalej: „Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia”);
3.1.2. członków wspierających Stowarzyszenia (dalej: „Członkowie Wspierający Stowarzyszenia”);
3.1.3. członków honorowych Stowarzyszenia (dalej: „Członkowie Honorowi Stowarzyszenia”).
[Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia]
3.2. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać:
3.2.1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiona praw publicznych, wyznaczona przez Członka Wspierającego do zrzeszania się w ramach Stowarzyszenia oraz legitymująca się w tym zakresie stosownym dokumentem potwierdzającym tę decyzję Członka Wspierającego; lub
3.2.2. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawiona praw publicznych, która wykaże, że prowadzi działalność w zakresie dotyczącym rozwoju gospodarki wodorowej (w tym m.in. rozwoju technologii wodorowej);
3.2.3. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz niepozbawiona praw publicznych, która jest zainteresowana wniesieniem wkładu merytorycznego w rozwój Stowarzyszenia.
3.3. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być również osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile spełnia kryteria członkostwa, o których mowa w pkt. 3.2.
3.4. Przyjęcie w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia może zostać uzależnione od wniesienia opłaty wpisowej. Wysokość tej opłaty ustala zarząd Stowarzyszenia (dalej: „Zarząd”) w drodze uchwały.
3.5. Jeden Członek Wspierający Stowarzyszenia może wyznaczyć wyłącznie jedną ww. osobę fizyczną na Członka Zwyczajnego.
[Członkowie Wspierający Stowarzyszenia]
3.6. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która wykaże, że prowadzi lub chce prowadzić działalność w zakresie dotyczącym rozwoju gospodarki wodorowej (w tym m.in. rozwoju technologii wodorowej) lub może przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia w szczególności poprzez udzielenie wsparcia w ich realizacji.
6
3.7. Przyjęcie w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia może zostać uzależnione od wniesienia opłaty wpisowej. Wysokość tej opłaty ustala Zarząd w drodze uchwały.
[Członkowie Honorowi Stowarzyszenia]
3.8. Osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może otrzymać tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub osiągnięcia w zakresie rozwoju gospodarki wodorowej.
3.9. Tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia nadaje walne zebranie Członków Stowarzyszenia (dalej: „Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia”) na wniosek Zarządu.
3.10. Członkom Honorowym Stowarzyszenia przysługuje prawo udziału w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym.
3.11. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego.
3.12. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia nie mają obowiązku uiszczania składek członkowskich.
4. PROCEDURA PRZYJĘCIA W POCZET CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
4.1. Kandydaci na Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia oraz kandydaci na Członków Wspierających Stowarzyszenia składają do Zarządu na formularzu wniosek o przyjęcie odpowiednio w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia albo Członków Wspierających Stowarzyszenia.
4.2. Zarząd niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia prawidłowo uzupełnionego wniosku w formie pisemnej lub dokumentowej o przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia rozpoznaje ten wniosek oraz podejmuje stosowną uchwałę w przedmiocie przyjęcia lub odmowy przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia albo Członków Wspierających Stowarzyszenia.
4.3. Przyjęcie w poczet Członków Stowarzyszenia jest uzależnione od spełniania przez kandydata na Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia lub na Członka Wspierającego Stowarzyszenia kryteriów, o których mowa odpowiednio w pkt. 3.2 – 3.3 lub pkt. 3.6 Statutu.
4.4. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet Członków Stowarzyszenia kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia pisemnego odwołania od takiej uchwały do Komisji Rewizyjnej. Odwołanie może zostać wniesione w terminie 30 dni od dnia doręczenia kandydatowi uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia w poczet Członków Zwyczajnych lub Członków Wspierających.
4.5. Komisja Rewizyjna w terminie 30 dni od dnia złożenia odwołania podejmuje uchwałę o uwzględnieniu lub o odmowie jego uwzględnienia. Uchwała ta jest ostateczna. W przypadku podjęcia uchwały o uwzględnieniu odwołania, uchwała taka zastępuje uchwałę Zarządu o przyjęciu w poczet Członków Stowarzyszenia.
5. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH I CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH
[Prawa Członków Zwyczajnych]
7
5.1. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia nabywa prawo do:
5.1.1. udziału w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i wykonywania na nich prawa głosu, w tym do wyboru władz Stowarzyszenia (czynne prawo wyborcze);
5.1.2. zgłoszenia swojej kandydatury do władz Stowarzyszenia (bierne prawo wyborcze);
5.1.3. angażowania się w działalność Stowarzyszenia, w szczególności poprzez udział w projektach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
5.1.4. występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia;
5.1.5. uzyskiwania informacji od władz Stowarzyszenia we wszelkich sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
[Prawa Członków Wspierających]
5.2. Członek Wspierający Stowarzyszenia z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet Członków Wspierających Stowarzyszenia nabywa prawo do:
5.2.1. uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym;
5.2.2. wspierania merytorycznego lub finansowego działalności Stowarzyszenia;
5.2.3. angażowania się w działalność Stowarzyszenia, w szczególności do udziału w projektach i wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
5.2.4. występowania z wnioskami i postulatami do władz Stowarzyszenia;
5.2.5. uzyskiwania informacji od władz Stowarzyszenia we wszelkich sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
5.3. Bierne i czynne prawa wyborcze nie przysługują Członkom Wspierającym Stowarzyszenia.
[Obowiązki Członków Stowarzyszenia]
5.4. Wszyscy Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek:
5.4.1. przestrzegania postanowień Statutu, uchwał i innych aktów wewnętrznych obowiązujących w ramach Stowarzyszenia;
5.4.2. powstrzymania się od wszelkich działań, które byłyby niezgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia lub mogłyby wyrządzić Stowarzyszeniu szkodę;
5.4.3. terminowego uiszczania składek członkowskich;
5.4.4. angażowania się inicjatywy i działania Stowarzyszenia 5.4.5. promowania działań Stowarzyszenia, w szczególności dążenia swoją postawą do wzrostu jego roli i renomy; 5.4.6. dbania o dobre imię Stowarzyszenia. 5.5. Zarząd na uzasadniony wniosek złożony w formie pisemnej może w szczególnie uzasadnionych przypadkach podjąć uchwałę o umorzeniu w całości lub w części zaległych składek członkowskich.
8
6. ZAWIESZENIE I USTANIE CZŁONKOSTWA W STOWARZYSZENIU 6.1. Prawa Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia oraz Członków Wspierających Stowarzyszenia ulegają zawieszeniu w przypadku, gdy dany Członek Stowarzyszenia zalega z opłaceniem składek lub innych należności wobec Stowarzyszenia przez czas dłuższy niż 3 miesiące. 6.2. Zarząd w formie uchwały stwierdza, że doszło do zawieszenia praw Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia lub Członka Wspierającego Stowarzyszenia.
6.3. Jeśli Członek Zwyczajny lub Członek Wspierający ureguluje zaległe składki członkowskie lub inne należności wobec Stowarzyszenia prawa tych członków ulegają przywróceniu. Zarząd niezwłocznie po uregulowaniu ww. należności w formie uchwały potwierdzi, że doszło do przywrócenia praw Członka Zwyczajnego lub Członka Wspierającego.
6.4. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
6.4.1. śmierci, utraty, ograniczenia zdolności do czynności prawnych lub pozbawienia praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku sądowego Członka Stowarzyszenia;
6.4.2. wygaśnięcia lub cofnięcia decyzji Członka Wspierającego Stowarzyszenia o wyznaczeniu osoby fizycznej do zrzeszania się w ramach Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia;
6.4.3. wszczęcia wobec Członka Wspierającego Stowarzyszenia postępowania upadłościowego;
6.4.4. likwidacji Członka Wspierającego Stowarzyszenia;
6.4.5. złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z członkostwa przez Członka Stowarzyszenia;
6.4.6. likwidacji lub rozwiązania Stowarzyszenia;
6.4.7. wykluczenia z grona Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia ze względu na:
6.4.7.1. zaległości w opłacaniu składek członkowskich lub innych należności wobec Stowarzyszenia przez czas przekraczający 6 miesięcy i brak uregulowania zaległości pomimo wyznaczenia przez Stowarzyszenie dodatkowego 14 – dniowego terminu na uregulowanie tych zaległości;
6.4.7.2. działalność na szkodę Stowarzyszenia;
6.4.7.3. działalność sprzeczną z postanowieniami Statutu lub innymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi w ramach Stowarzyszenia;
6.5. Tytuł Członka Honorowego Stowarzyszenia może zostać odebrany na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjętej na wniosek Zarządu w przypadku, gdy Członek Honorowy Stowarzyszenia prowadzi działalność na szkodę Stowarzyszenia lub działalność sprzeczną z postanowieniami Statutu lub innymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi w ramach Stowarzyszenia.
6.6. Stwierdzenie ustania członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w drodze uchwały podejmowanej przez Zarząd.
9
7. WŁADZE STOWARZYSZENIA
7.1. Władzami Stowarzyszenia są:
7.1.1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia;
7.1.2. Zarząd;
7.1.3. Komisja Rewizyjna.
7.2. Wybory do wszystkich władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym, chyba że postanowienia Statutu przewidują inaczej.
7.3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, chyba że postanowienia Statutu przewidują inaczej.
7.4. Na wniosek co najmniej 2/3 obecnych członków władzy Stowarzyszenia, może zostać zarządzone głosowanie tajne.
7.5. W przypadku śmierci, rezygnacji lub odwołania z funkcji członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej jego mandat wygasa. Uzupełnienie składu tych władz następuje poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających w trybie przewidzianym dla wyboru członków określonej władzy Stowarzyszenia. Zarząd nie później niż w terminie 60 dni od dnia zaistnienia podstaw do uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej zwoła nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
8. WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
8.1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
8.2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest właściwe do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez Statut do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.
8.3. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może zostać zwołane jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
8.4. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy.
8.5. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku kalendarzowym i odbywa się w terminie do 30 czerwca po zakończeniu danego roku obrotowego.
8.6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
8.7. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia powinien zostać złożony na piśmie do Zarządu wraz proponowanym porządkiem obrad. Zarząd jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie później niż w terminie 30 dni daty złożenia wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków przez co najmniej 1/3 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
8.8. Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków nadawane są na co najmniej 14 dni przed planowanym Walnym Zebraniem Członków listem poleconym lub przesyłką kurierską,
10
a jeżeli członek Stowarzyszenia wyraził stosowną zgodę – poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej wskazany przez Członka Stowarzyszenia.
8.9. Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia będą zawierać:
8.9.1. pierwszy i drugi termin obrad;
8.9.2. sposób odbycia Walnego Zebrania Członków oraz
8.9.3. proponowany porządek obrad.
8.10. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbyć się bez formalnego zwołania, gdy obecni będą na nim wszyscy Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia oraz żaden z Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia nie złożył sprzeciwu.
8.11. Prawo do głosowania na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia posiadają wyłącznie Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia. Na każdego Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia biorącego udział w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia przypada jeden głos.
8.12. Głos doradczy na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia posiadają:
8.12.1. Członkowie Wspierający Stowarzyszenia;
8.12.2. Członkowie Honorowi Stowarzyszenia;
8.12.3. osoby, które zostały zaproszone przez Zarząd do uczestniczenia w określonym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.
8.13. Walne Zebranie Członków może uchwalić regulamin obrad.
[Sposób Podejmowania Uchwał przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia]
8.14. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Zwyczajnych.
8.15. W przypadku braku kworum, o którym mowa w pkt. 8.14 Statutu w pierwszym terminie obrad, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może odbyć się w drugim terminie tego samego dnia co pierwsze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, jeśli Członkowie Stowarzyszenia zostali zawiadomieni o tym drugim terminie. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w drugim terminie może odbyć się nie wcześniej niż po upływie 30 minut od momentu zakończenia Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie.
8.16. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia odbytego w drugim terminie obrad zapadają zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia.
8.17. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest uprawnione do podejmowania uchwał w przedmiocie:
8.17.1. wyboru i odwoływania członków Zarządu, w tym prezesa;
8.17.2. wyboru i odwoływania członków Komisji Rewizyjnej;
8.17.3. określania zasad przyznawania wynagrodzeń członkom Zarządu z tytułu pełnionej funkcji;
8.17.4. przyjęcia regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
11
8.17.5. uchwalenia Statutu i dokonywania jego zmian;
8.17.6. zatwierdzania sprawozdań Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za dany rok obrotowy;
8.17.7. zatwierdzania sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za dany rok obrotowy;
8.17.8. zatwierdzania budżetu Stowarzyszenia przedłożonego przez Zarząd na określony rok;
8.17.9. planowania i wyznaczania kierunków działania Stowarzyszenia;
8.17.10. zezwalania na członkostwo Stowarzyszenia w innych organizacjach;
8.17.11. nabywania lub zbywania przez Stowarzyszenie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, udziałów lub akcji;
8.17.12. nabywania lub zbywania przez Stowarzyszenie nieruchomości, udziału w nieruchomości;
8.17.13. ustalenia zasad gospodarowania majątkiem Stowarzyszenia;
8.17.14. podejmowania uchwał w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia majątku Stowarzyszenia pozostałego po jego likwidacji.
9. ZARZĄD
[Skład Zarządu]
9.1. Zarząd składa się z od 3 do 5 członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
9.2. Członkiem Zarządu może być Członek Zwyczajny Stowarzyszenia lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie jest Członkiem Stowarzyszenia.
9.3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona Prezesa oraz jednego Wiceprezesa w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
9.4. Pracami Zarządu kieruje Prezes, a podczas jego nieobecności Wiceprezes.
[Mandat Członka Zarządu]
9.5. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowanej większością 2/3 głosów oddanych „za” przez co najmniej połowę Członków Zwyczajnych.
9.6. Z zastrzeżeniem pkt. 9.7 Statutu Zarząd jest powoływany na 4 – letnią kadencję.
9.7. Pierwszy skład Zarządu jest powoływany przez osoby, które założyły Stowarzyszenie na 2 – letnią kadencję.
[Wygaśnięcie mandatu]
9.8. Mandat Członka Zarządu wygasa:
9.8.1. z chwilą upływu kadencji;
9.8.2. na skutek odwołania ze składu Zarządu, śmierci lub rezygnacji.
[Podejmowanie uchwał]
12
9.9. Posiedzenia Zarządu odbywają w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
9.10. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa z jego własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
9.11. Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów w określonej sprawie rozstrzyga głos Prezesa.
9.12. Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń i tryb pracy Zarządu mogą zostać określone w regulaminie prac Zarządu zatwierdzanym przez Komisję Rewizyjną.
[Kompetencje i obowiązki Zarządu]
9.13. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
9.13.1. prowadzenie spraw Stowarzyszenia oraz reprezentowanie go na zewnątrz;
9.13.2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
9.13.3. ustalanie bieżących kierunków działalności Stowarzyszenia;
9.13.4. przygotowywanie rocznych budżetów Stowarzyszenia;
9.13.5. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, w szczególności poprzez ustalanie wysokości opłat wpisowych, składek i innych opłat w ramach Stowarzyszenia;
9.13.6. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia;
9.13.7. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu;
9.13.8. przyjmowanie nowych Członków Stowarzyszenia;
9.13.9. podejmowanie decyzji o zawieszeniu praw Członka Stowarzyszenia;
9.13.10. zwoływanie zwyczajnych lub nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia;
9.13.11. zatrudnianie pracowników;
9.13.12. tworzenie komisji, zespołów roboczych, eksperckich lub naukowych, powoływanie i odwoływanie ich członków oraz uchwalanie regulaminów ich prac;
9.13.13. udzielanie pełnomocnictw;
9.13.14. podejmowanie decyzji w innych sprawach wskazanych w Statucie.
[Sposób reprezentacji]
9.14. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu (w tym oświadczeń woli o charakterze majątkowym) upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
[Wynagrodzenie]
9.15. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane funkcje na podstawie stosownej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
10. KOMISJA REWIZYJNA
[Skład Komisji Rewizyjnej]
13
10.1. Komisja Rewizyjna składa się z od 3 do 5 członków.
10.2. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
10.3. Członkiem Komisji Rewizyjnej może być Członek Zwykły Stowarzyszenia lub osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która nie jest Członkiem Stowarzyszenia.
10.4. Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego oraz jednego Wiceprzewodniczącego w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
10.5. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje Przewodniczący, a podczas jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
[Mandat Członka Komisji Rewizyjnej]
10.6. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani i odwoływani na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowanej większością 2/3 głosów oddanych „za” przez co najmniej połowę Członków Zwyczajnych.
10.7. Z zastrzeżeniem pkt. 10.8 Statutu Komisja Rewizyjna jest powoływana na 4 – letnią kadencję.
10.8. Pierwszy skład Komisji Rewizyjnej jest powoływany przez osoby, które założyły Stowarzyszenie na 2 – letnią kadencję.
[Wygaśnięcie mandatu]
10.9. Mandat Członka Komisji Rewizyjnej wygasa:
10.9.1. z chwilą upływu kadencji;
10.9.2. na skutek odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej, śmierci lub rezygnacji.
[Podejmowanie uchwał]
10.10. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na pół roku.
10.11. Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje kolegialnie w formie uchwał przyjmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów w określonej sprawie rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
10.12. Szczegółowe zasady odbywania posiedzeń i tryb pracy Zarządu mogą zostać określone w regulaminie prac Komisji Rewizyjnej zatwierdzanym przez Walne Zebranie Członków.
[Kompetencje i obowiązki Komisji Rewizyjnej]
10.13. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia, w tym nad działalnością Zarządu, w szczególności pod kątem zgodności tej działalności z przepisami prawa oraz postanowieniami Statutu.
10.14. Ponadto do kompetencji oraz obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:
10.14.1. prawo do żądania dostępu do wszelkich dokumentów dotyczących Stowarzyszenia, w tym do dokumentów rachunkowych;
10.14.2. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Komisji Rewizyjnej;
10.14.3. prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu oraz wnoszenia projektów Uchwał;
14
10.14.4. prawo zajmowania Stanowiska w ważnych dla Stowarzyszenia sprawach.
11. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
11.1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz wszelkie prawa majątkowe.
11.2. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
11.2.1. ze składek i innych opłat członkowskich;
11.2.2. z darowizn, spadków, zapisów;
11.2.3. z dochodów z działalności gospodarczej;
11.2.4. z dochodów z majątku Stowarzyszenia;
11.2.5. z subwencji, dotacji, grantów;
11.2.6. ze środków z funduszy publicznych;
11.2.7. z pracy społecznej Członków Stowarzyszenia;
11.2.8. z ofiarności publicznej;
11.2.9. z innych źródeł.
11.3. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2023 roku.
11.4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
11.5. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między Członków Stowarzyszenia.
11.6. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
47.91.Z
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
47.99.Z
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
58.14.Z
wydawanie czasopism i periodyków;
58.19.Z
pozostała działalność wydawnicza;
63.12.Z
działalność portali internetowych;
63.99.Z
pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
15
70.22.Z
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
71.12.Z
działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
71.20.Z
pozostałe badania i analizy techniczne;
72.19.Z
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
74.90.Z
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
82.30.Z
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
85.59.B
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
85.60.Z
działalność wspomagająca edukację;
94.11.Z
działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;
94.12.Z
działalność organizacji profesjonalnych;
94.99.Z
działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych;
11.7. Zarząd może uchwalać regulaminy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie.
12. ZMIANY STATUTU
12.1. Zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
12.2. Uchwałę w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
13. ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
13.1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowanej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 Członków Zwyczajnych Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
13.2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia powołuje komisję likwidacyjną, w skład której wchodzą członkowie Zarządu lub inne osoby wskazane w charakterze likwidatorów.
13.3. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia określa cel na jaki zostanie przeznaczony majątek likwidowanego Stowarzyszenia.

Członkowie deklarują, iż:

1. Są otwarci na wdrażanie nowoczesnych technologii wodorowych na terenie województwa świętokrzyskiego

2. Zauważają znaczącą potrzebę dekarbonizacji i rozwoju regionu w oparciu o czyste źródła energii

3. Będą czynnie promować i popularyzować stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz technologii wodorowych

4. Wspólnie zależy im na poszerzaniu kompetencji w zakresie technologii wodorowych

5. Podejmą kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa i efektywności energetycznej – od poszukiwania nowych źródeł energii i sposobów ich wykorzystania, przez zwiększenie efektywności energetycznej, po bezpieczne i efektywne dostarczanie jej do przemysłu i gospodarstw domowych, aktywnie włączając się w globalny łańcuch wartości gospodarki wodorowej, stymulując powstawanie lokalnych kompetencji wytwórczych w obszarze infrastruktury, produktów i usług.

6. Wspólnie należy wypełniać cele zawarte w Strategii Województwa Świętokrzyskiego 2030+ oraz celów określonych w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego

7. Zmierzać będą w stronę wypełniania założeń Polskiej oraz Europejskiej Strategii Wodorowej

8. Nie są im obce cele dyrektywy RED II oraz mają w planach realizację tychże założeń

9. Zawiązywane partnerstwo korzystnie wpłynie zarówno na środowisko naturalne, jak i na rozwinięcie przedsiębiorstw oraz innych podmiotów wspierających zwiększając tym samym ich szanse biznesowe na rynku

Czym jest wodór?

Wodór jest najpowszechniejszym i najprostszym pierwiastkiem we Wszechświecie, który może być wykorzystywany na wiele sposobów w codziennym życiu człowieka. Wodór to bezwonny, przeźroczysty oraz łatwopalny gaz. Jest to najlżejszy pierwiastek o najniższej gęstości. Wodór jest też bardzo ważną częścią składową związków organicznych – obecny jest praktycznie we wszystkich tkankach roślinnych i zwierzęcych. Dodatkowo występuje w związkach nieorganicznych, zwłaszcza takich jak kwasy, wodorotlenki czy alkohole. Wodór może być pozyskiwany ze źródeł, które nie emitują lub emitują bardzo niewiele substancji szkodliwych dla środowiska. Dlatego też, jest uważany za czyste paliwo, które może zastąpić tradycyjne paliwa kopalne i pomóc w dekarbonizacji przemysłu. Wodór ma ogromny potencjał jako alternatywna forma energii, która będzie odgrywać kluczową rolę w przyszłej gospodarce energetycznej.

Technologia produkcji wodoru w procesie elektrolizy wody, przy użyciu energii elektrycznej z OZE, rozwija się bardzo dynamicznie. W wyniku tego procesu powstaje zeroemisyjny, czyli ZIELONY wodór. Zgodnie z m.in. Europejskim Zielonym Ładem oraz dyrektywą RED II Unii Europejskiej to właśnie ten czysty gaz ma stanowić fundament wielu gospodarek w nadchodzących dekadach. Dlatego, warto już DZIŚ przygotować się na tę wodorową, zieloną rewolucję.